Priestorové analýzy a modelovanie
Týždenný rozsah výučby:
1 hodina prednášky/2 hodiny cvičení
Počet kreditov:
6Odporúčaná literatúra:
KAŇUK, J., 2015: Priestorové analýzy a modelovanie. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 106 s.
GALLAY, M., 2015: Digitálne modelovanie reliéfu v open-source GIS. Vysokoškolské učebné texty. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 118 s.
HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M., 2014: Geoinformatika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, p. 192
HLÁSNY, T., VIZI, L.: Geografické informačné systémy - priestorové analýzy. Zephyros a Národné lesnícke centrum, Zvolen, 2007.


LLOYD, CD., 2010: Spatial Data Analysis: An Introduction For GIS Users. Oxford University Press, Oxford, s.206
DE SMITH, M., J., GOODCHILD, M.F., LONGLEY, P.A., 2015: Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools.
http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html
LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W.: Geographic Information Systems and Science. John Wiley & Sons, 2001.
NETELER, M., MITASOVA, H.: Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. Second Edition. Boston: Kluwer Academic Publisher, 2004.

Hodnotenie:
Priebežné hodnotenie (PH)
    v priebehu semestra budú 4 písomky na 10 minút (minimálne je potrebné absolvovať 2 písomky)
    v závere semestra bude možné si opraviť hodnotenie z jednej písomky

Hodnotenie z cvičení
    analýza a modelovanie dát na základe zadania (minimálne je potrebné mať hodnotenie z 5 zadaní)
    Prezentované zadanie – hlásiť dopredu cvičiacemu (max. na 10 minút)
    Cvičiaci si vedie evidenciu prezentácií, na 1 cvičení môžu byť max. 2 prezentácie

Záverečný test
    dohodnutý termín v skúškovom období

priebežné hodnotenie (PH) – 4 (písomky) x 10 bodov = 40 bodov
hodnotenie z cvičení – 10 (zadaní) x 2 body + 1 x 10 bodov za prezentové zadanie = 30 bodov
záverečný test (váha 30%) – 1 (test) x 30 bodov = 30 bodov


Plný počet bodov je 100
Výsledné hodnotenie
A: 100 – 90 bodov
B:  89 – 80 bodov
C:  79 – 70 bodov
D:  69 – 60 bodov
E:  59 – 50 bodovPlán prednášok: 01.
Úvod do priestorových analýz - prednáška/cvičenia

02.
Databázy, výbery z databáz a dopyty – PH1 - prednáška/cvičenia

03.
Vzdialenostné analýzy a mapová algebra – PH1 - prednáška/cvičenia

04.
Analýza distribúcie priestorových dát a priestorová autokorelácia – PH2 - prednáška/cvičenia
        Priebežné hodnotenie 1

05.
Jadrové analýzy hustoty, Geograficky vážená regresia - PH2 - prednáška/cvičenia

06.
Vybrané metódy interpolácie - Lineárna interpolácia, Thiessenove polygóny, Metóda najbližšieho suseda – PH3 - prednáška/cvičenia
        Priebežné hodnotenie 2,

07.
Vybrané metódy interpolácie – Metóda prirodzeného suseda, bilineárna interpolácia, metóda inverzne váženej vzdialenosti – PH3 - prednáška/cvičenia

08.
Vybrané metódy interpolácie - Metóda trendového povrchu, multivariačný splajn - prednáška/cvičenia
        Priebežné hodnotenie 3,

09.
Vybrané metódy interpolácie – Triangulácia - PH4 - prednáška/cvičenia

10.
Vybrané metódy interpolácie - Kriging - prednáška/cvičenia

11.
Hodnotenie kvality interpolácie, Morfometria a vzťah k aplikáciam DMR – PH4 - prednáška/cvičenia

12.
Modelovanie slnečného žiarenia - prednáška/cvičenia
        Priebežné hodnotenie 4,

13.
Modelovanie toku vody a erózie (USPED, SIMWE) - prednáška/cvičenia

14.
3D interpolácia - prednáška/cvičenia