Bezpilotné letecké systémy
Týždenný rozsah výučby:
1 hodina prednášky/2 hodiny cvičení
Počet kreditov:
4Odporúčaná literatúra:
MIŘIJOVSKÝ, J. (2013): Fotogrametrický přístup při sběru geodat pomocí bezpilotných leteckých zařízení. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovedecká fakulta, Katedra geoinformatiky. 208 s. URL: http://theses.cz/id/xnw5oj/00178752-951755287.pdf
KELLER, L., DVOŘÁK, P., GROTZ, M., GROTZ, K., MEČIAR, M., STANĚK, M., VRBA, L., HODAN, J., HAVELKA, R., JANÍČEK, T., JELÍNEK, A., VECKO, M., ŠULC, J., BARTOŠ, D., DOŠEL, P., TRUSKA, O., VANKO, J. (2011), Učebnica pilota. Svět křídel, Cheb, s.716
ŽELEZNÝ, M. (2012): Dálkový průzkum Zěme (skriptá), Západočeská univerzita v Plzni, Katedra kybernetiky. 93 s. URL: http://www.kky.zcu.cz/uploads/courses/dpz/DPZ-prednasky.pdf
CANADIAN CENTRE FOR REMOTE SENSING (2012): Fundamentals of Remoste Sensing (učebný text v angličtine, in English), 256 s. URL: http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geography-boundary/remote-sensing/fundamentals/1430.
LILLESAND, T.M., KIEFER, R.W., CHIPMAN, J.W. (2015). Remote Sensing and Image Interpretation. 7. Vydanie, New York, USA (Wiley),756 s.
JENSEN, R. J. (2006): Remote Sensing: An Earth Resource Perspective. 2. vydanie, New Jersey, USA (Prentice Hall), 608 s.
CAMPBELL, J.B., WYNNE, R.H. (2011). Introduction to Remote Sensing. New York, USA (Guilford), 667 s.


Hodnotenie:
Priebežné hodnotenie (PH)
    v priebehu semestra 4 testy
      1 test - Letecké právne predpisy, Letiská, Prevádza lietadiel (127 otázok)
      2 test - Letové prevádzkové služby, Postupy pre letové prevádzkové služby, Pravidlá lietania (310 otázok)
      3 test - Letecké pohonné jednotky, Všeobecné vedomosti o lietadlách, Palubné prístroje (293 otázok)
      4 test - Aerodynamiky, Meteorológia (297 otázok)

      Dobrovoľný test - Spojovací predpis a komunikácia (105 otázok)

Hodnotenie z cvičení
    spracovanie obrazových záznamov a tvorba vlastnej ortofotomapy

Záverečný test
    dohodnutý termín v skúškovom období

priebežné hodnotenie (PH) – 4 (písomky) x 10 bodov = 40 bodov
hodnotenie z cvičení – 1 zadanie = 30 bodov
záverečný test (váha 30%) – 1 (test) x 30 bodov = 30 bodov


Plný počet bodov je 100
Výsledné hodnotenie
A: 100 – 90 bodov
B:  89 – 80 bodov
C:  79 – 70 bodov
D:  69 – 60 bodov
E:  59 – 50 bodovPlán prednášok: 01.
Úvod do bezpilotných leteckých systémov, prehľad leteckých predpisov - prednáška/cvičenia

02.
Prevádzka bezpilotných leteckých zariadení na území SR; Vybrané aspekty predpisov L-4444 a L-2  -  prednáška/cvičenia

03.
Dekódovanie správ NOTAM, Rozdelenie vzdušného priestoru SR - prednáška/cvičenie

04.
Letecká meteorológia, dekódovanie správ METAR - prednáška/cvičenie

05.
Predletová príprava, plánovanie leteckej misie, príprava na let - prednáška/cvičenie

06.
Ukážka lietania v simnulačnom móde systémov DJI Phantom 4, DJI Matrice 210 - prednáška/cvičenia

07.
Ukážka lietania v simnulačnom móde systému SCOUT B1-100 - prednáška/cvičenie

08.
Poletová kontrola - prednášky/cvičenie

09.
Spracovanie obrazových záznamov z UAV na báze automatickej blízkej fotogrametrie - prednášky/cvičenie

10.
Vybrané softvéry pre spracovanie obrazových záznamov z UAV na báze automatickej blízkej fotogrametrie, parametre a porovnanie - prednáška/cvičenia

11.
Spracovanie dát z leteckého laserového skenovania - prednáška/cvičenia

12.
Aplikácie UAV I - prednáška/cvičenie

13.
Aplikácie UAV II - prednáška/cvičenie