Pozemné laserové skenovanie
Týždenný rozsah výučby:
1 hodina prednášky/2 hodiny cvičení
Počet kreditov:
4Odporúčaná literatúra:

Marshal, G. F., 2004: Handbook of optical and laser scanning. NewYork: Marcel Dekker, 2004, 792p., ISBN 08-247-5569-3.
Vosselman, G.& Mass, H. G., 2010: Airborne and terrestrial laser scanning. 1 edition. Boca Raton: CRC Press, 2010.Hodnotenie:
Hodnotenie – plný počet bodov je 100
    Priebežne hodnotenie 3x = 20 + 20 + 10 = 50 bodov
    Záverečný test – 1 (test) x 50 bodov = 50 bodov
Hodnotenie je založené na kombinácii priebežnej kontroly na cvičeniach a skúšky.

Priebežná kontrola sa realizuje počas výučbovej časti a zahŕňa 3 písomné testy a hodnotenie práce na cvičeniach. Na skúšku sa môže prihlásiť študent, ktorý v priebežnej kontrole získal hodnotenie minimálne na úrovni známky E. Výsledné hodnotenie je váženým priemerom hodnotenia z priebežnej kontroly (50%) a skúšky (50%).
Kredity sa udelia len študentovi, ktorý v každej časti hodnotenia dosiahne hodnotenie minimálne na úrovni známky E.
Priebežné hodnotenie
    hodnotenie z cvičení

Záverečný test
    dohodnutý termín v skúškovom období

Plný počet bodov je 100
Výsledné hodnotenie
A: 100 – 90 bodov
B:  89 – 80 bodov
C:  79 – 70 bodov
D:  69 – 60 bodov
E:  59 – 50 bodovPlán prednášok: 01.
Základné princípy pozemného merania - stručný úvod do geodézie, základné geodetické metódy, ich porovnanie, definícia základných pojmov - PH1 - prednáška/cvičenia

02.
Teória chýb, zdroje chýb – PH1 - prednáška/cvičenia

03.
Fyzikálne princípy merania laserovým skenerom – PH1 - prednáška/cvičenia

04.
Plánovanie projektu skenovania – PH2 - prednáška/cvičenia
        Priebežné hodnotenie 1

05.
Registrácia údajov - PH2 - prednáška/cvičenia

06.
Softvéry na spracovanie, analýzu a registráciu dát – PH2 - prednáška/cvičenia

07.
Technické aspekty laserových skenerov a ich prídavných zariadení, výrobcovia a porovnanie – PH3 - prednáška/cvičenia
        Priebežné hodnotenie 2,

08.
Tvorba odvodených dát podľa vybraných parametrov - PH3 - prednáška/cvičenia

09.
Tvorba povrchov prostredníctvom mesh-e a odvodzovanie parametrov  - PH3 - prednáška/cvičenia

10.
Aplikácie - prednáška/cvičenia
         Priebežné hodnotenie 3,